12/08/1949

Op 12 augustus 1949 wordt het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (kortweg de Vierde Geneefse Conventie) gepubliceerd. Dit is de laatste van een reeks verdragen over het internationaal humanitair recht ten tijde van een gewapend conflict. Dit verdrag bepaalt onder andere dat burgers in bezette gebieden op een goede manier behandeld moeten worden, bescherming moeten genieten bij ziekte of zwangerschap, niet gediscrimineerd mogen worden, … Het verdrag gaat officieel in op 21 oktober 1950.